Vedtægter

VEDTÆGTER HORSENS JUDOKLUB:


NAVN OG HJEMSTED

Klubbens navn er Horsens Judoklub. Klubben, der er en amatørklub, er hjemmehørende i Horsens kommune.FORMÅL

Klubbens formål er at fremme kendskabet og interessen for judo, samt gøre denne til en folkelig idræt, hvor medlemmerne kan udvikle kunsten at beherske og forstå judoens teknikker og principper for herigennem at udvikle kroppens fysiske, såvel som psykiske egenskaber.TILHØRSFORHOLD

Klubben kan tilslutte sig de for klubben relevante, landsdækkende eller internationale unioner, forbund, sammenslutninger, organisationer og lignende, som er godkendt af Dansk Judo & Ju-Jitsu Union eller Dansk Idræts Forbund. Klubben er medlem af: DJU og DGI.MEDLEMMERNE

Indmeldelse

Enhver, som vil indordne sig efter klubbens vedtægter og formål, og som ikke er straffet for vold, eller har et dårligt omdømme i relation hertil kan indmeldes. Bestyrelsen kan dog, hvor den finder det forsvarligt, dispensere fra dette og indmelde vedkommende person(er). Indmeldelse foregår elektronisk via klubbens hjemmeside, hvorefter man modtager et unikt medlemsnummer.

Alle medlemmer i Horsens Judoklub, skal samtidig være medlem af Dansk Judo & Ju-Jitsu Union.


Udmeldelse

Udmeldelse kan ske elektronisk via klubbens hjemmeside, og medlemmet er kontingentskyldig for resten af den på udmeldelsestidspunktet løbende kontingentperiode. Penge for en påbegyndt kontingentperiode kan ikke refunderes i tilfælde af udmeldelse.TRÆNING, RETTIGHEDER, PLIGTER

Al træning foregår på eget ansvar. Det til enhver tid gældende reglement skal overholdes. Træningen skal foregå efter den til enhver tid tilstedeværende instruktørs anvisninger og henstillinger. Et medlem, der er i kontingentrestance, vil automatisk blive slettet som medlem, hvis intet andet aftales. Klubben kan herefter gøre sit eventuelle kontingentkrav gældende. ÆRESMEDLEMMER

Bestyrelsen kan i tilfælde, hvor klubben vil hædre en særlig fortjenstfuld indsats, foretage udnævnelse af æresmedlemmer, hvilket kræver enstemmighed i bestyrelsen. Æresmedlemmer er omfattet af kontingentfrihed til klubben.EKSKLUDERING/KARANTÆNE

Medlemmer, der ikke kan indordne sig efter klubbens vedtægter, eller på anden måde i tale, skrift eller opførsel er til skade for klubbens omdømme, kan af bestyrelsen idømmes karantæne eller ekskluderes. Forinden bestyrelsen træffer sin afgørelse, skal det/de pågældende medlem(er) have haft lejlighed til at fremføre sit/deres forsvar. Meddelelsen om karantæne eller eksklusion skal af bestyrelsen gives skriftligt til det/de pågældende medlem(er). Det/disse skal i forbindelse hermed, ligeledes skriftligt, have oplysning om evt. anke. Bestyrelsen skal, under eget dagsordenspunkt, på første efterfølgende ordinære el. ekstraordinære generalforsamling med mindst 2/3 flertal, af de afgivne stemmer, have beslutningen stadfæstet. Det pågældende medlem har ved evt. eksklusion el. karantæne ret til, på den pågældende generalforsamling, at overvære behandlingen af dette punkt, og herunder have taleret.INDHENTNING AF BØRNEATTESTER

Indhentning af børneattester er et krav for at kunne fungere som træner/instruktør i Horsens Judoklub, og det gælder for alle personer på 15 år eller ældre. Den indhentes ved nyansættelse, og skal herefter indhentes hvert andet år. Endvidere skal der ved ansættelsens ikrafttræden, henvises til klubbens leveregler omkring undgåelse af ubevidste seksuelle krænkelser af børn og unge på grund af tankeløshed.BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som alle vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 2 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og kasserer på første møde efter generalforsamlingen. Desuden vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter. Genvalg kan finde sted.


Valgbar til bestyrelsen er alle, der er fyldt 16 år. I forbindelse med konstitueringen af bestyrelsen, skal formand og kasserer være 18 år.


Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal, ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer er til stede, og mødet i øvrigt er indkaldt med mindst 8 dages varsel. Såfremt samtlige bestyrelsesmedlemmer er enige herom, kan der indkaldes til bestyrelsesmøde med kortere varsel. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder så ofte denne eller mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt. Over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, skal der føres referat. Referatet skal senest på det første efterfølgende bestyrelsesmøde, godkendes af de, fra det pågældende bestyrelsesmøde, tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 


Bestyrelsen leder og repræsenterer klubben i alle anliggender, iværksætter generalforsamlinger, foranstalter sammenkomster afholder/arrangerer møder m.v. samt forvalter klubbens kasse, arkiver og udarbejder reglementer og nedsætter udvalg. Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden. KONTINGENT, REGNSKAB OG REVISION

Kontingent

Fastsættes en gang årligt på Horsens Judoklubs Generalforsamling.


Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret. Kassereren fører regnskabet med indtægter og udgifter, samt sørger for at der forefindes behørige bilag til samtlige poster. Regnskabet skal i revideret og underskrevet form fremlægges på den ordinære generalforsamling.


Revision

Klubben har 1 revisor, der ikke tillige kan være medlem af bestyrelsen. Revisoren skal være regnskabskyndig. Revisoren vælges for en periode på 1 år. Genvalg kan finde sted. Revisoren reviderer klubbens regnskab, og der føres løbende (mindst en gang om året) kontrol med, at regnskabsføringen sker på betryggende måde.GENERALFORSAMLINGER

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.


Ordinære generalforsamlinger

Afholdes hvert år senest i februar måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved opslag via klubbens nyhedsmailgruppe, samt på klubbens hjemmeside. Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afgives skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Dagsordenen på denne ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning 

4. Fremlæggelse af årets reviderede regnskab 

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse iht. vedtægter

8. Valg af bestyrelsessuppleanter iht. vedtægter

9. Valg af 1 revisor

10. Eventuelt


Der skal føres referat over generalforsamlingen, hvor denne umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning underskrives af dirigenten. De på generalforsamlingen foretagne beslutninger, samt vedtægtsbestemte valg kan tidligst træde i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. Undtaget herfra er dog dirigentvalg, samt eventuelle andre valg, som har relation til den pågældende generalforsamlings gennemførelse.

Den ordinære generalforsamling kan gennemføres helt eller delvist virtuelt, hvis bestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt.


Ekstraordinære generalforsamlinger

Indkaldes af bestyrelsen når denne føler anledning dertil, eller såfremt 20 % af medlemmerne skriftligt anmoder derom. Indkaldelsen skal ske ved opslag i klubben, samt ved annoncering på et offentligt tilgængeligt medie. Indkaldelsen skal ske med mindst 8 dages varsel, og afholdes senest 4 uger efter der er fremsat anmodning derom. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for den eller de sager, der ønskes behandlet af den ekstraordinære generalforsamling. Andre sager kan ikke behandles.

Den ekstraordinære generalforsamling kan gennemføres helt eller delvist virtuelt, såfremt det af bestyrelsen vurderes at være det mest hensigtsmæssige.VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændring i vedtægterne kan kun foretages med mindst 2/3 flertal af de på en generalforsamling afgivne stemmer.AFSTEMNINGSREGLER

Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Medlemmer under 16 år kan stemme via værge eller forælder. Der gælder en stemme per medlem under 16 år. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Undtagelse herfra gælder vedtægtsændringer samt beslutning om opløsning af klubben. Afstemningen skal være skriftlig, såfremt blot 1 medlem forlanger det. Hvis afstemning til et personvalg viser stemmelighed, skal der foretages omvalg. Omvalget skal så kun omfatte de personer, der har fået flertal ved stemmelighed. Hvis dette ligeledes viser stemmelighed, skal der foretages lodtrækning. Hvis der til afstemning i alle andre forhold end personvalg, vises stemmelighed, betragtes forslaget som forkastet. Der kan stemmes ved fuldmagt.OPLØSNING

Forslag om klubbens opløsning, kan kun vedtages med mindst 3/4 flertal blandt de afgivne stemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, og højst 1 måneds mellemrum. I tilfælde af klubbens opløsning, tilfalder klubbens midler andre almennyttige kampsportsforeninger i Horsens kommune, efter den opløsende generalforsamlings nærmere beslutning.


Vedtægterne er revideret og godkendt på ordinær generalforsamling den 20. februar 2023.